You are here: Почетна

Услови за кредитирање - Стопанска Банка

Е-пошта Печати PDF
 

 

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАНБЕН КРЕДИТВО СОРАБОТКА СО ГРАДЕЖНАТА КОМПАНИЈА AMERICAN CONSTRACTION

Времетраење на понудата

 • За сите примени апликации за станбен кредит почнувајќи од 10.03.2014 -10.09.2014
 • (За апликации примени до 31.05.2014 година, без административни трошоци и трошоци за проценка)
 • Купување на нов стан од AMERICAN CONSTRUCTION Скопје
 • Целосна или делумна предвремена отплата со сопствени средства е БЕЗ провизија
 • За рефинансирање на станбени кредити од СБ во други Банки 3% провизија од рефинансираниот износ (само за кредити обезбедени со залог на недвижен имот)
 • За сите иматели на трансакциска сметка во СБ, можна е отплата:
  • Хипотека на недвижен имот во вредност од 133%-250% од износот на кредитот во зависност од локацијата на имотот понуден како обезбедување или
  • Залог на депозит во вредност од   најмалку 105% во зависност од валутата на кредитот и валутата на депозитот.
  • Државјани на Р. Македонија
  • Задолжително сопствено учество од најмалку 10% од вредноста на станот што се купува.
  • Минимален месечен приход од 9100 денари за секој учесник во кредитотпоединечно.
  • Месечен ануитет во однос на месечни примања :
  • Возраст на клиентот мин. 20 (при аплицирање), мах. 70 год (денот на достасување на кредитот). Доколку е вклучен минимум еден ко-кредитобарател максималната возраст на денот на достасување на кредитот е 75 години.
  • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои се членови на потесно семејство (родител, дете, сопруг/a),
   • Ко-редитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство, но да ги задоволуваат следните услови:
    • Ко-кредитобарателот да е клиент со плата во СБ (најмалку 1 месец), или
    • Ко-кредитобарател да е клиент со постоен кредитен производ во СБ, со добра кредитна историја   
 • За прифатените ко-кредитобаратели (без оглед на тоа дали се членови на потесното семејство или не), 100% од нивните примања и задолжувања влегуваат во пресметките за  DTI.
 • Физички лица кои се државјани на Р.Македонија, а се вработени во странство, може да се прифатат како кредитибаратели/ко-кредитобаратели само во случаи кога членови од потесното семејство кои се во редовен работен однос во Р.М. се јавуваат како кредитибаратели/ко-кредитобаратели. Воедно важат следниве услови:
 • -Во пресметките за DTI(расположливи месечни примања)влегуваат само 70% од месечниот приход за вработените во странство;

Намена на кредитот

(во објект со Имотен лист број 100008 КО Ѓорче Петров 4-Влае)

Износ

Од 3.300 до 150.000 ЕУР

Валута

Денарски кредит со девизна клаузула

 

Каматни стапки

(Годишни)

Обезбедување-Хипотека или Депозит     (за купување стан)

 

                                                       Хипотека

Депозит

ЕУР

3,00% фиксна за првите 3 год

6,00% фиксна за следните 2 год

За клиенти со плата во СБ

3,90% фиксна за 3 год

останати клиенти

3,00% фиксна за првите 3 год

6,00% фиксна за следните 2 год

За клиенти со плата во СБ

3,90% фиксна за 3 год

останати клиенти

Променлива за останатиот период

6.89% со плата во СБ

7.65% останати клиенти

6,44% со плата во СБ

7.15% останати клиенти

Рок на отплата

од 5 до 30 години

Отплата

Еднакви месечни ануитети

       со траен налог, преку е-банкинг системот на СБ , преку банкоматите на СБ ,преку системот за телефонско банкарство      или преку мобилното банкарство на СБ    

Трошоци

Апликативни трошоци: 250 МКД (клиенти со плата во СБ) /500 МКД (останати клиенти),

Административни трошоци: 1,25% на износот на одобрениот кредит, еднократно

Трошоци за проценка 2.500 или 5.000 МКД во зависност од локацијата на имотот понуден како обезбедување –за намена купување,

Трошоци за осигурување на имотот кој се остава под хипотека ,

Нотарски трошоци за регистрација на хипотеката и упис во катастар.

Трошоци за воспоставување залог на депозит (само за кредити обезбедени со залог на депозит) 350 МКД.

Обезбедување

 

Критериуми за кредит

ЕУР (кредити со девизна клаузула)

МКД (кредити со денарска клаузула)

Максимум 50% - клиенти со плата во СБ

Максимум55% - клиенти со плата во СБ

Максимум 40% - останати клиенти

Максимум 40% - останати клиенти

-Договорот за вработување како и последна годишна даночна изјава доставена до даночен орган во земјата каде е вработен кредитобарателот/ко-кредитобарателот треба да се преведени од овластен преведувач.

Потребни документи при аплицирање

 1. Барање за станбен кредит (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 2. Фотокопија од лична карта или пасош (за кредитобарателот , ко-кредитобарателите и хипотекарен должник)
 3. За клиенти кои земаат плата во СБ,потребно е само извод од трансакциска сметка за последните 3 месеци
 4. Имотен лист за објектот што се остава под хипотека (за сите намени), не постар од шест месеци.
 5. Извод од матична книга на родени (не постар од 6 месеци) / венчани.(за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 6. За обезбедување куќа, земјиштето да биде со право на сопственост или со право на долготраен закуп.
 7. Согласност за доставување извештај од Македонско кредитно биро АД Скопје (МКБ)(за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)
 8. Пред договор /договор за обезбеден стан / куќа / деловен простор заверен на нотар

     За сите останати ,Чек од пензија / Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена), а за лица вработени во приватна фирма и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци (за кредитобарателот и ко-кредитобарателите)